ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


ÁNH BÌNH MINH MỚI

Tình yêu như Mac-đa-la,

Ngay từ sáng sớm chạy ra mộ phần,

Mong gặp được Chúa từ nhân,

Người mình yêu quý từ trần hôm qua.

 

Đến mồ cửa đá mở ra,

Không còn thấy Chúa của bà bên trong.

Chạy về bà báo tin xong,

Chạy ra bà đứng bên hông cửa mồ.

 

Khóc thương tìm Chúa phương mô?

Thiên thần áo trắng xưng hô cùng bà.

Nghe tiếng, quay lại nhận ra,

Vui mừng thấy Chúa của bà Phục Sinh.

 

Lên đường trong ánh bình minh,

Loan Tin Mừng Chúa Phục Sinh Khải Hoàn.

Mộ Chúa cửa đá mở toang,

Sự chết với Chúa không còn bên trong.

Chúa đã chiến thắng huy hoàng,

Người người hạnh phúc loan tin vui mừng.

 

Sr. Anê Kim Khánh, RNDM