Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

NGÀY 30 THÁNG GIÊNG

30-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 29 THÁNG GIÊNG

28-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 28 THÁNG GIÊNG

28-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 27 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 26 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 25 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 24 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 23 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 22 THÁNG GIÊNG

27-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 21 THÁNG GIÊNG

21-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER.[..]

Xem thêm

NGÀY 20 THÁNG GIÊNG

21-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm

NGÀY 19 THÁNG GIÊNG

21-01-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER[..]

Xem thêm