NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

TUẦN 47 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Ngài đã soi sáng chúng ta bằng ân sủng Thần Linh của Ngài[..]

Xem thêm

TUẦN 46 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa với Đức tin, lòng mến và sự trung tín[..]

Xem thêm

TUẦN XXXXII - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-12-2020

LÒNG NHIỆT THÀNH VÀ SỰ TẬN TÂM[..]

Xem thêm

TUẦN XXXXI - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

09-12-2020

Hãy quan tâm đến việc phát triển và thiết lập nước Thiên Chúa trong các linh hồn.[..]

Xem thêm

TUẦN XXXX - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

24-11-2020

Lòng nhiệt thành đòi hỏi các con lòng yêu mến các linh hồn[..]

Xem thêm

TUẦN XXXIX - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

17-11-2020

Ước chi những lời tụng ca và lòng nhiệt thành của các con diễn tả được phần nào lòng thương xót vô biên của Chúa Cha.[..]

Xem thêm