Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

GIỜ CHẦU CN IV THƯỜNG NIÊN- A

27-01-2023

Lời Nguyện Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A

14-01-2023

LỜI NGUYỆN ĐẦU[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

07-01-2023

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT IV - MÙA VỌNG A

15-12-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A

10-12-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN II MÙA VỌNG - A

02-12-2022

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXXIV TN C

19-11-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ THÁNH THÁNG 11

21-11-2022

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT XXX TN C

12-11-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT XXXII TN C

04-11-2022

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể[..]

Xem thêm