Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


NGÀY 18 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 18 THÁNG BA

 

Dù nghèo khó và mệt mỏi đến đâu, chúng ta cũng hãy hành động cách tử tế và tận tâm đến mức người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng chúng ta làm những việc đó một cách vui vẻ và với cả tấm lòng.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

No matter how poor and tired we may be, let us act with such kindness and devotedness that it can be easily seen, that we do so joyfully and wholeheartedly.