TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGÀY 17 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 17 THÁNG BA

 

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ của chúng ta trên Thiên quốc và Thánh cả Giuse gìn giữ các con luôn hiệp nhất trong Thánh Thần Thiên Chúa, vì đó là tất cả những gì quan trọng.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

May our Lord, our heavenly Mother and good St. Joseph keep you always united in the Holy Spirit for that is all that matters.