Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


NGÀY 14 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 14 THÁNG BA

 

Chúng con hãy rất đơn sơ và cố gắng hết sức để rất bác ái trong suy nghĩ và trong cách đánh giá của chúng con về tất cả các chị em của mình.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

Be very simple and earnestly endeavor to be very charitable in your thoughts and in your judgments of all your Sisters.