Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


NGÀY 13 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 13 THÁNG BA

 

Hiện tại Mẹ có khoảng một phần ba số tiền cần thiết cho chuyến về của mình…Mẹ và các sơ vẫn còn sáu đến tám tuần, hoặc hai tháng… trong thời gian đó các sơ ở Napier sẽ tổ chức một hội chợ khác để quyên góp đủ tiền giúp Mẹ và các sơ có thể trang trải cho chuyến trở về..

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

I have now about one third of the money needed for my return journey…we still have six-to-eight weeks, or two months during which our Sisters in Napier will hold another bazaar in order to raise sufficient money to enable us to travel.