Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


NGÀY 11 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 11 THÁNG BA

 

Mẹ ước mong niềm hạnh phúc của chúng con là tìm cách làm vui lòng Chúa trong mọi việc chúng con làm.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

May your happiness be to seek God good pleasure in all you do.