Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


ĐỐI THOẠI


- Hãy yêu kẻ thù (mình)!

- Ui, khó quá!

- Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình!

- Eo ơi, khó!

- Hãy nên hoàn thiện như Thiên Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện!

- Ơ, ơ... quá khó. Không làm nổi đâu!

- Vậy chứ muốn sao?

- Con muốn yêu thương người yêu thương mình, và thân thiện với người thân thiện với mình.

- Đó là đạo của những kẻ ngoại, những người thu thuế. Tương đối dễ!

- Hông. Con muốn theo đạo của Thầy cơ.

- Thì không dễ! Đạo của Thầy khó. Hmmm... Mà thực sự không quá khó đâu! Con sẽ theo nổi đó.

- Thiệt hông? Vậy con sẽ cố gắng...

 

FB Linh Mục Giuse Lê Công Đức