NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


VŨ ĐIỆU: XIN TIN YÊU

Do Gia đình Trợ Tá Truyền Giáo Mân Côi trình diễn để
MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO
MIỀN LONG ĐIỀN (1995-2020)