NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


VŨ KHÚC: ĐỜI CON CÓ CHÚA

Các gia đình Trợ Tá Truyền giáo Long Điền cùng biểu diễn 

NHÂN DỊP MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP

GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN (1995-2020)