NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


VŨ KHÚC 25 NĂM HỒNG ÂN

MỪNG NGÂN KHÁNH
THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO
MIỀN LONG ĐIỀN (1995-2020)

Các em gia đình Trợ Tá Truyền Giáo tập đoàn 7 biểu diễn.