NHÀ NGUYỆN MỚI

ĐẠI HỘI TỈNH DÒNG 2020 - ĐỢT 1

AI TÍN

05-10-2022

BÀ ISAVE ĐINH THỊ NHUNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

24-09-2022

Sr TERESA KREISER[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-09-2022

Sr VERONICA KERINS[..]

Xem thêm

AI TÍN

03-09-2022

Sr EUPHRASIA REGAN, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

31-08-2022

Bà Cố MARTHA GELOWITZ[..]

Xem thêm

AI TÍN

29-08-2022

Bà cố REGINA KHARPAN[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-08-2022

Bà Cố MARIA ĐÀO THỊ CHUỐT[..]

Xem thêm

AI TÍN

17-08-2022

Ông Cố SOMJIL RONGDI[..]

Xem thêm

AI TÍN

09-08-2022

Sr M. CHANTAL HOÀNG THỊ HỒNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

28-07-2022

Sr BERNADETTE FLETCHER[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-07-2022

Sr THERESE MARY KOWALESKI[..]

Xem thêm

AI TÍN

19-07-2022

Sr PATRICIA MCGLADE[..]

Xem thêm