Tập Sinh năm 1 - năm 2022

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Học Viện ĐBTG

AI TÍN

11-11-2022

ÔNG CỐ GEORGE TIRKEY[..]

Xem thêm

AI TÍN

10-11-2022

Sr MARIE LAWLOR, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

25-10-2022

ÔNG CỐ USHA AUGUSTINE ASSAM[..]

Xem thêm

AI TÍN

26-10-2022

ÔNG CỐ MATTHÊÔ NGUYỄN TẤN BÔI[..]

Xem thêm

AI TÍN

19-10-2022

ÔNG CỐ MATHEW[..]

Xem thêm

AI TÍN

08-10-2022

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện[..]

Xem thêm

AI TÍN

10-11-2022

BÀ CỐ ANNA ĐINH THỊ HỒNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

05-10-2022

Sr ANNE NOONAN, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

05-10-2022

BÀ ISAVE ĐINH THỊ NHUNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

24-09-2022

Sr TERESA KREISER[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-09-2022

Sr VERONICA KERINS[..]

Xem thêm

AI TÍN

03-09-2022

Sr EUPHRASIA REGAN, RNDM[..]

Xem thêm