Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

AI TÍN

29-03-2023

Ông THÔMASÔ NGUYỄN XUÂN UYẾT[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-03-2023

Bà MADALENA NGUYỄN THỊ KÍNH[..]

Xem thêm

AI TÍN

14-03-2023

Sr MARY LORETA DYKES[..]

Xem thêm

AI TÍN

28-02-2023

Bà cố FLORINE D’SOUZA[..]

Xem thêm

AI TÍN

28-01-2023

Sr MARIE FAUVEL[..]

Xem thêm

AI TÍN

21-01-2023

Bà cố KWINTINA SHADAP[..]

Xem thêm

AI TÍN

19-01-2023

Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THƯỜNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-01-2023

Sr MARY KELLY[..]

Xem thêm

AI TÍN

05-12-2022

Sr CATHERINE RITKO, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

24-11-2022

BÀ CỐ BENEDICTA NZILANI MUIA[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-11-2022

Xin hiệp ý cầu nguyện[..]

Xem thêm

AI TÍN

17-11-2022

Thành kính phân ưu[..]

Xem thêm