Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

AI TÍN

24-11-2022

BÀ CỐ BENEDICTA NZILANI MUIA[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-11-2022

Xin hiệp ý cầu nguyện[..]

Xem thêm

AI TÍN

17-11-2022

Thành kính phân ưu[..]

Xem thêm

AI TÍN

15-11-2022

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ THU VÂN[..]

Xem thêm

AI TÍN

15-11-2022

Sr PATRICIA CORCORAN[..]

Xem thêm

AI TÍN

15-11-2022

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

12-11-2022

BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ THỤC[..]

Xem thêm

AI TÍN

11-11-2022

ÔNG CỐ GEORGE TIRKEY[..]

Xem thêm

AI TÍN

10-11-2022

Sr MARIE LAWLOR, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

25-10-2022

ÔNG CỐ USHA AUGUSTINE ASSAM[..]

Xem thêm

AI TÍN

26-10-2022

ÔNG CỐ MATTHÊÔ NGUYỄN TẤN BÔI[..]

Xem thêm

AI TÍN

19-10-2022

ÔNG CỐ MATHEW[..]

Xem thêm