NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

AI TÍN

26-02-2021

Mr. OSCAR LOZADA[..]

Xem thêm

AI TÍN

23-02-2021

Mr. Silvanus Sohlymar[..]

Xem thêm

AI TÍN

23-02-2021

Sr. MARY MICHAEL CHATHANATTU[..]

Xem thêm

AI TÍN

04-01-2021

SR. FRANCES MARY THERESA BONOKOSKI[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-12-2020

Sr MARIE ANDRE MACDONALD[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-12-2020

Sr. PATRICIA DUNNE[..]

Xem thêm

AI TÍN

30-11-2020

Sr Marie BENEDICTE, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-11-2020

Mrs. ALICE D’SILVA[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-10-2020

Bà Cố ANNA PHAN THỊ LƯỠNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-10-2020

Sr ANNE McDONAGH[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-10-2020

Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN VĂN KHOAN[..]

Xem thêm

AI TÍN

14-10-2020

Ông PHÊRÔ NGUYỄN TẤN THÀNH[..]

Xem thêm