Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


THỰC THI LỐI SỐNG HIỆP HÀNH


Thực thi lối sống hiệp hành

Cần làm 3 việc trung thành như sau

Lòng luôn thổn thức khát khao

Hiệp thông Giáo Hội cùng nhau chung đường

Chúa đi bước trươc nêu gương

Suy chiêm việc Chúa trên đường Emmau.

Một là “ Gặp Gỡ” bên nhau

Hai là phải biết “ Lắng Nghe” chân thành,

Lắng nghe gặp gỡ đã đành

Ba là phải biết tiến hành “Định Phân”

Điều này quan trọng rất cần

Nhờ Lời soi chiếu tận căn tâm hồn.

Tôi không đối thoại thân thưa,

Tôi không cầu nguyện thì chưa hiệp hành.


Andre Nguyễn Thanh Lòng

Trợ Tá Truyền Giáo Miền Long Điền