Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


SUY NIỆM TIN MỪNG CN 31 TNC


Lc 19,1-10

Này ông Da-kêu mau đi xuống

Hôm nay tôi ở lại nhà ông!

Tự ti nên chẳng dám mong

Nghe tin Chúa đến mở lòng tiếp nghinh

 

Từ nay hoán cải ăn năn thật

Phục vụ quên mình sống vị tha

Sống làm cho sáng danh Cha

Sống cho, sống với, sống vì tha nhân.

 

Andre Nguyễn Thanh Lòng

Trợ Truyền Giáo Miền Long Điền