Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


NGƯỜI NỮ TU THỪA SAI TRÊN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO