Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


DANH SÁCH CÁC SOEURS MỪNG THƯỢNG THỌ NĂM 2020

Marie Fauvel 18/05/1919 Aotearoa New Zealand & Samoa

https://drive.google.com/file/d/1qQkbNr1gbIcEgvxVrSpmE-sYfTN5_c1C/view?usp=sharing