Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


BẢN TIN ĐỆ TỬ VIỆN TỈNH DÒNG TRUNG ẤN

We are a wonderful group of 13 Pre-Postulants

xemtiep