NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

TUẦN 51: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

13-04-2021

KHIÊM NHƯỜNG VÀ TRÔNG CẬY[..]

Xem thêm

TUẦN 50: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

09-03-2021

Khiêm nhường và trông cậy[..]

Xem thêm

TUẦN 49: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-03-2021

Hãy giữ con tim các con bình thản và an bình...[..]

Xem thêm

TUẦN 48 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

02-02-2021

Cac con hãy phán đoán mọi sự dưới ánh sáng đức tin...[..]

Xem thêm

TUẦN 47 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Ngài đã soi sáng chúng ta bằng ân sủng Thần Linh của Ngài[..]

Xem thêm

TUẦN 46 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa với Đức tin, lòng mến và sự trung tín[..]

Xem thêm

TUẦN XXXXII - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-12-2020

LÒNG NHIỆT THÀNH VÀ SỰ TẬN TÂM[..]

Xem thêm

TUẦN XXXXI - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

09-12-2020

Hãy quan tâm đến việc phát triển và thiết lập nước Thiên Chúa trong các linh hồn.[..]

Xem thêm

TUẦN XXXX - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

24-11-2020

Lòng nhiệt thành đòi hỏi các con lòng yêu mến các linh hồn[..]

Xem thêm