Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

TUẦN 56: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

12-10-2021

KHIÊM NHƯỜNG VÀ TRÔNG CẬY[..]

Xem thêm

TUẦN 55: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

02-07-2021

Các con yêu quí, hãy thanh tẩy tâm trí[..]

Xem thêm

TUẦN 53: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

04-05-2021

KHIÊM NHƯỜNG VÀ TRÔNG CẬY[..]

Xem thêm

TUẦN 52: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

19-04-2021

Khiêm nhường và trông cậy[..]

Xem thêm

TUẦN 51: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

13-04-2021

KHIÊM NHƯỜNG VÀ TRÔNG CẬY[..]

Xem thêm

TUẦN 50: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

09-03-2021

Khiêm nhường và trông cậy[..]

Xem thêm

TUẦN 49: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-03-2021

Hãy giữ con tim các con bình thản và an bình...[..]

Xem thêm

TUẦN 48 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

02-02-2021

Cac con hãy phán đoán mọi sự dưới ánh sáng đức tin...[..]

Xem thêm

TUẦN 47 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Ngài đã soi sáng chúng ta bằng ân sủng Thần Linh của Ngài[..]

Xem thêm

TUẦN 46 - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

26-01-2021

Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa với Đức tin, lòng mến và sự trung tín[..]

Xem thêm