Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

15-09-2019

Mục đích của việc đào tạo kéo dài suốt đời nhằm giúp mỗi cá nhân có thể lắng nghe Thiên Chúa như Đức Maria và đón nhận hồng ân tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh trong thế giới hôm nay.[..]

Xem thêm