Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

THƯƠNG HIỆU 111

10-01-2020

Có người nói rằng: cuộc sống vốn dĩ rồi cũng là con số 0. Sinh – Lão – Bệnh – Tử là một trong những ví dụ minh họa cho điều này[..]

Xem thêm

HỘI TRẠI MỪNG LỄ BỔN MẠNG TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN 2019

06-11-2019

Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Hiện Xuống, Bổn mạng bậc I của Hội Dòng, cũng là Bổn mạng của anh chị em Trợ Tá Truyền Giáo (TTTG) miền Long Điền.[..]

Xem thêm

HỘI TRẠI MỪNG LỄ BỔN MẠNG TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN

06-11-2019

Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Hiện Xuống, Bổn mạng bậc I của Hội Dòng, cũng là Bổn mạng của anh chị em Trợ Tá Truyền Giáo (TTTG) miền Long Điền.[..]

Xem thêm

HỘI TRẠI MỪNG BỔN MẠNG TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN

05-11-2019

Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Hiện Xuống, Bổn mạng bậc I của Hội Dòng, cũng là Bổn mạng của anh chị em Trợ Tá Truyền Giáo miền Long Điền[..]

Xem thêm

JOURNEY TO NAM BAN

26-09-2019

Everybody has dream, someone wants to be a doctor, other wants to become teacher, engineer, lawyer ... ect.[..]

Xem thêm

'A Sense Of Coming Home'

02-09-2019

Returning to the Thu Duc Community four years since our last visit was like returning home.[..]

Xem thêm