Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 5 - MC A

25-03-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ CN IV MÙA CHAY - A

18-03-2023

Lời Nguyện Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY– NĂM A

10-03-2023

NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A

03-03-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A

25-02-2023

TÔN THỜ THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VII TN-A

18-02-2023

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 TN A

23-02-2023

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT V TN-A

03-02-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN IV THƯỜNG NIÊN- A

27-01-2023

Lời Nguyện Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A

14-01-2023

LỜI NGUYỆN ĐẦU[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

07-01-2023

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU[..]

Xem thêm