Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXXIV TN C

19-11-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ THÁNH THÁNG 11

21-11-2022

NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT XXX TN C

12-11-2022

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT XXXII TN C

04-11-2022

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXXI TN C

28-10-2022

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT XXX TN C

22-10-2022

Lạy Chúa Giêsu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN XXIX THƯỜNG NIÊN - C

17-10-2022

Lời Nguyện Mở Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN XXVIII THƯỜNG NIÊN- C

08-10-2022

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN 27 THƯỜNG NIÊN - C

30-09-2022

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN XXV THƯỜNG NIÊN - C

17-09-2022

Lời Nguyện Thánh Thể[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT XXIV_ TN C

09-09-2022

thờ lạy Chúa Giê-su[..]

Xem thêm